ipx-618中文字幕

ipx-618中文字幕

兔脑为丸芡实大,密封用时温酒尝。况瘦人多火而又泄其精,则水益少而火益炽,水虽制火,而肾精空乏,无力以济,便成火在水上之挂,所以倦怠而卧也。

忌油腻。 心液为汗,此药收敛心经。

胞胎之系通心肾,心肾路塞胎堕哉。见伤寒门。

山栀青黛香附苍术抚芎一方治血郁。 一方治大便下血,因酒过度,肠中有湿毒,下血。

及虚劳不足,渴欲饮水,腰重疼痛,小腹急痛,小便不利。 便结腹疼致小产,血热灼胎是病源。

日饮数杯,药渣焙干,焙蜜丸梧子大。不知胞胎之系,上通心而下通肾,心肾不交,则胞胎之血,两无所归,而心肾二经之气,不来照摄,听其自便,所以血不走小肠而走大肠也。

Leave a Reply