pizzaandmore

pizzaandmore

一阴彻于二阳之上为兑,兑以形普施于万物之上,为资生之利泽,故说万物莫说于兑。 呕虫,虫动则恶心,故呕,药入则虫必动,动则呕,虫不出而药反出,非计也。

心悸者加茯苓,饮聚则心神被水寒所迫,不安故悸,茯苓以利之。气滞血凝,当归散。

惟西北方寒风,令人冻僵仆倒则有之,然此即属中寒,不名中风矣。本草谓是补气,当是阳根于阴之义,请质之高明。

否则根株不拔,旋去旋生,无奏效之日矣。细茶芽研,新汲水调服。

头汗,别处无汗,热不得外越,但上蒸也。 仲景麻黄汤止为冬月伤寒立法,不可混施于此证也。

小便遗失,肺气虚不能摄也,宜安卧养气,黄、人参补之。 虚火,姜皮、竹叶、麦冬、童便、生甘草、生姜缓之散之,或参、等补之。

Leave a Reply