10886tv福利基地

10886tv福利基地

如夏月盛暑而伤寒吐利,多有用姜、附、吴萸而始效,隆冬严寒而病温,多有用石膏、硝、黄而热乃解者。然热虽盛不死,亦阴得阳则解之变局也。

无热,指初得病时,不是到底无热。但见一症即是,不必悉具。

若脉浮而迟,表热里寒,下利清谷,是迟为无阳,病为在里,又不得拘浮为在表而发汗矣。太阳病,脉浮紧、无汗、发热、身疼痛,八九日不解,表症仍在,此当发其汗,麻黄汤主之。

太阳以阴为根,而太阴以阳为本。若发汗后,脉仍浮,而微热犹在,表未尽除也。

 只以小便不利,知水气留于皮肤,尚为在表,仍当汗散。沉为在里,紧则为寒,此正水结胸胁之脉。

 下利而曰“必”,必阳并于表、表实而里虚耳。令如水流漓,使阴不藏精,精不胜则邪不却,故病不除。

Leave a Reply