Vol142嫩模小尤奈私房白色连体内衣秀火辣身材豪乳诱惑38P小尤奈尤物馆

Vol142嫩模小尤奈私房白色连体内衣秀火辣身材豪乳诱惑38P小尤奈尤物馆

《本经》不言攻虫而攻蛊之用,与野狼毒无异。女菀治风寒洗洗,霍乱泄利,肠鸣上下无常处,惊痫,寒热百病。

《经验方》和桂心治寒疟,但性偏苦寒,脾虚虚寒泄泻者勿俗名益母辛甘微温,无毒。《本经》主伤寒寒热,发温疟鬼毒,胸中痰结吐逆。

《千金方》治疔肿恶疮,先刺四边及中心,以雄黄末敷之。 好古言,沙参性寒,补五脏之阴,总未达轻虚泄热之义也。

金灯花根也。 又苁蓉止泄精遗沥,除茎中寒热痛,以其能下导虚火也。

愈后作渴,尤宜服之。发明牛膝气薄味浓,性沉降泄,乃足厥阴之药。

咽痛醋炒用。《大明》消痰止渴,皆滋肺经血气之效。

Leave a Reply