No4638女神芝芝Booty私房脱制服露黑色蕾丝内衣配黑丝吊袜魅惑写真76P芝芝秀人网

No4638女神芝芝Booty私房脱制服露黑色蕾丝内衣配黑丝吊袜魅惑写真76P芝芝秀人网

盖取汗,在不缓不急,不多不少,缓则邪必留连,急则邪反不尽。下后汗出而喘,其喘必盛,属里热壅逆火炎故也。

伤寒发汗,汗出病解,必不恶寒,亦不恶热,始可为愈。时师既遵王公,当求王公之所自,知王公之所自,则可以知丹溪之用心矣。

加附子以散寒,则噎可止;加茯苓以利水,则微利止,少腹满可除矣。脉当浮,今反沉,是太阳表证而得少阴里脉也。

膈上者必吐,膈下者必利。夫桂枝气味辛甘,全在于皮,若去皮是枯木矣,如何有解肌发汗之功?

病藏结之人,若□下素有痞连在脐旁,新旧病合,痛引少腹,入阴筋者,其邪又进厥程知曰:宿结之邪,与新结之邪交结而不解,痞连脐旁,脾藏结也;痛引少腹,肾藏结也。 若脉微弱,汗出恶风者,即有烦躁,乃少阴之烦躁,非太阳之烦躁也。

故五脏六腑之津液,尽上渗于目,心悲气并,则心系急,心系急则肺举,肺举则液上溢。则知结胸不拘在心下与胸上,只在痛不痛上分别,故痞证亦有心下□者,但不痛耳张锡驹曰:汤有大小之别,证有轻重之殊。

Leave a Reply